(nepřihlášen)
602XML Form Server

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ mezi Software602 a.s. (dále jen výrobce) a uživatelem softwarového produktu (dále jen uživatel).

Článek I. - Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv k používání softwarového produktu 602XML Form Server včetně dokumentace v elektronické podobě (dále jen software), a to nezávisle na typu distribučního média. Touto smlouvou získává uživatel právo užívat software po dobu platnosti této smlouvy podle dále uvedených ustanovení. Software, na který se tato smlouva vztahuje, je autorským dílem chráněným ustanoveními autorského zákona.

Článek II. - Práva uživatele

Touto smlouvou uživatel získává:
a) právo provozovat software tak dlouho, dokud bude respektovat podmínky této smlouvy;
b) právo provozovat jednu licenci software na jednom serveru;
c) právo přistupovat k software podle počtu klientských licencí;
d) právo přistupovat k internetovým funkcím software, pokud jsou aktivovány;
e) právo pořídit si rozmnoženiny software, potřebuje-li tyto rozmnoženiny pro vlastní provoz programu na počítačích podle bodu b) tohoto článku za účelem vykonávání funkcí programu, a dále pro archivní účely, popřípadě k nahrazení oprávněně získané rozmnoženiny, která byla ztracena nebo zničena nebo jinak znehodnocena.

Článek III. - Povinnosti uživatele

Uživatel nesmí:
a) instalovat software na více počítačů současně než je dovoleno v této smlouvě,
b) pořizovat rozmnoženiny software s výjimkou případů uvedených v této smlouvě a dále je šířit. Uživatel bere na vědomí, že v případě, že si pořídí jakékoliv další rozmnoženiny software, vyjma případů uvedených v této smlouvě, porušuje autorská práva výrobce, pokud neprokáže, že takové další rozmnoženiny používá výhradně pro účely výslovně povolené v autorském zákoně,
c) jakýmkoliv způsobem software analyzovat, měnit, překládat jej do jiných programovacích či národních jazyků nebo do zdrojového tvaru nebo do tvaru assembler, zahrnout jej do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního software a jakkoliv jinak zasahovat do vnitřní struktury software, s výjimkou případů uvedených v této smlouvě a/nebo výslovně povolených autorským zákonem,
d) půjčovat, pronajímat, převádět získaná oprávnění či jiným nepovoleným způsobem nakládat se software.

Článek IV. - Odpovědnost výrobce

Výrobce poskytuje záruku na provoz software v souladu s uživatelskou dokumentací podle podmínek služby easySupport. Odpovědnosti za vady se výrobce může zbavit bezplatným zasláním opravené verze uživateli. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným provozováním software v rozporu s podmínkami, uvedenými v uživatelské dokumentaci. V případě jakékoliv škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě přímo nebo nepřímo na základě používání software, je případná odpovědnost výrobce za tuto škodu výslovně podmíněná jeho zaviněním, a případná výše náhrady škody v žádném případě nebude vyšší, než je pořizovací cena software.

Článek V. - Doba platnosti smlouvy

Smlouva zůstává v platnosti, pokud uživatel neporuší smluvní podmínky. Platnosti smlouva pozbývá automaticky, aniž by výrobce musel smlouvu vypovědět, okamžikem, kdy uživatel učiní cokoliv v rozporu s ustanoveními této smlouvy. Tato smlouva rovněž pozbývá platnosti okamžikem, kdy po dodání upgrade vstoupí v platnost licenční ujednání na tento upgrade mezi uživatelem a výrobcem. Po skončení platnosti této smlouvy je uživatel povinen přestat software dále jakkoliv používat.